Regulamin

Regulamin dla Klientów i Punktów serwisowych

Regulamin strony internetowej z ofertą serwisową

§ 1

Postanowienia wstępne.

1. Strona www z ofertą serwisową dostępna pod adresem internetowym https://www.servicefitness.pl/  prowadzona jest przez Fitness Club 24 Sp. z o.o.

2. Właścicielem i administratorem strony www z ofertą serwisową jest Fitness Club 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000285747, NIP: 5472076763, REGON: 240734176.

3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze strony www z ofertą serwisową.

4. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Fitness Club 24 Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2

Definicje.

1. Administrator – Fitness Club 24 Sp. z o.o.

2. Asortyment / produkt / usługa – przedstawiona w internetowej ofercie informacyjnej rzecz ruchoma / usługa.

3. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zapytania ofertowego lub zgłoszenia serwisowego.

4. Klient – konsument lub przedsiębiorca.

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Regulamin – niniejszy regulamin oferty informacyjnej.

7. Zgłoszenie serwisowe – zapytanie złożone poprzez stronę internetową dotyczące zgłoszenia do serwisu.

8. Punkt serwisowy – firma realizująca usługi serwisowe ujęta na www, nie będąca Administratorem.

§ 3

Warunki ogólne.

1. Fitness Club 24 Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony www z katalogiem produktów i ofertą usług serwisowych, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną klienta.

2. Przeglądanie produktów i usług na stronie www nie wymaga zakładania konta.

3. Wysłanie zgłoszenia serwisowego poprzez stronę www nie wymaga zakładania konta, jednak niezbędne jest podanie danych osobowych, kontaktowych i adresowych umożliwiających przedstawienie pełnej wyceny oferty oraz akceptacja wymaganych zgód.

4. Wszystkie zdjęcia, materiały i informacje zawarte na tej stronie www są własnością Administratora lub pochodzą ze stron producentów prezentowanego asortymentu i zabrania się ich kopiowania.

§ 4

Składanie zgłoszenia serwisowego.

1. W celu zgłoszenia serwisowego należy:

a. wybrać firmę z podstrony dotyczącej zgłoszenia usterki

b. kliknąć przycisk „Zgłoś usterkę”,

c. wypełnić formularz podając następujące dane:  nazwa firmy, osoba kontaktowa, adres, telefon, e-mail, rodzaj sprzętu, producent, model, nr seryjny, opis usterki,

d. akceptować wymagane zgody,

e. kliknąć przycisk „Wyślij”.

2. Złożenie zgłoszenia serwisowego jest darmowe.

3. Złożenie zgłoszenia serwisowego nie skutkuje zawarciem umowy. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

4. Oferta prezentowana na www została opracowana przez Administratora, pozostałe punkty serwisowe zaprezentowane na www deklarują wykonywanie prezentowanych usług w zakresie opisanym przez Administratora.

5. Każda firma serwisowa odpowiada samodzielnie za jakość swoich usług.

6. Kopia zgłoszenia serwisowego wysłana do innego punktu niż Administrator zostanie przesłana do Administratora.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe ustalenia pomiędzy Klientem a innym punktem serwisowym.

§ 5

Wymagania techniczne.

1. Do korzystania ze strony internetowej https://www.servicefitness.pl/, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zgłoszeń serwisowych, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

§ 6

Kontakt

1. Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Komorowicka 110.

2. Adres e-mail: serwis@fitnessclub24.pl.

3. Numer telefonu: +48 608-286-996

4. Klient może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Administratorem w godzinach 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

§ 7

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.

2. Administratorem zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.